ΖΩΝΗ ΑΚ55

135,00

Διαθέσιμο για αποστολή

6 άτοκες δόσεις

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CE EN361 & EN358
Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας µε ελαστικoύς ρυθµιζόµεvoυς ιµάvτες για περισσότερη άvεση, µε σηµεία αγκύρωσης σε πλάτη και στήθoς. ∆ιαθέτει θήκη για κιvητό και έvδειξη “fall indicator” στoυς ιµάvτες πoυ συστήvει τηv αvτικατάσταση της ζώvης.

Βάρος 1 kg