Εγγύηση

ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο πελάτης (εντολέας) αναθέτει στην εταιρεία plegmα (εντολοδόχος) τη διενέργεια ελέγχου, εκτίμησης και επισκευής των έμπροσθεν αναφερομένων ειδών και δηλώνει ότι συμφωνεί με του παρακάτω όρους:

Ο πελάτης πρέπει να περιγράψει το πρόβλημα και να προσδιορίσει επακριβώς τις εργασίες (εφόσον τις γνωρίζει) που επιθυμεί να του παράσχει το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Ο πελάτης ενημερώνεται για τον προϋπολογισμό του κόστους επισκευής εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το 1/3 της αξίας λιανικής του προϊόντος και αποδέχεται ή αρνείται την επισκευή. Στην περίπτωση που δεν συμφωνήσει στην επισκευή τότε το κόστος της αποσυναρμολόγησης, ελέγχου, δοκιμής, επανασυναρμολόγησης, μεταφορικών και λοιπών εξόδων βαρύνουν τον πελάτη, χωρίς να ευθύνεται η εταιρεία για την επαναφορά του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση.


1.
Εάν κατά την πρόοδο των εργασιών επισκευής κριθούν απαραίτητες κάποιες συμπληρωματικές εργασίες ή ανταλλακτικά, το Τεχνικό Τμήμα δύναται να προχωρήσει στην εκτέλεση αυτών χωρίς να ζητήσει την συγκατάθεση του πελάτη υπό τον όρο ότι η δαπάνη αυτή δεν θα υπερβαίνει το 25% της προϋπολογισθείσας.

2.
Οι επισκευές γίνονται στο Τμήμα Service των ίδιων των εταιρειών όπου υπάρχουν τα απαραίτητα διαγνωστικά μέσα και εξοπλισμός επιδιόρθωσης για την σωστή επισκευή και δοκιμή του προϊόντος. Στην περίπτωση εγκατεστημένων βαρέων και ογκωδών μηχανημάτων για τα οποία είναι δυσχερής η μεταφορά τους στην εταιρεία, είναι δυνατή η επίσκεψη τεχνικού μας για έλεγχο ή επιτόπου επισκευή (εάν είναι εφικτή) στην έδρα του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση θα περιλαμβάνει εκτός από τις ώρες απασχόλησης και το κόστος μετάβασης του τεχνικού όπως επίσης τυχόν μεταφορικά του μηχανήματος (εάν τελικά χρειασθεί μεταφορά) από και προς την έδρα του πελάτη.

3.
Η ευθύνη της εταιρείας για την επισκευή αφορά τα ανταλλακτικά και την εργασία για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης που δηλώθηκε, συμφωνήθηκε και χρεώθηκε και δεν αφορά μελλοντικές βλάβες ή βλάβες που προϋπήρχαν αλλά δεν συμφώνησε ή δεν ζήτησε ο πελάτης την αποκατάστασή τους. Η εταιρεία δε ευθύνεται για άλλες ζημίες άμεσες ή έμμεσες προς οιονδήποτε, ή ζημίες λόγω καθυστερήσεων που μπορεί να προκληθούν από τη βλάβη ή τhν επισκευή του προϊόντος.

4.
Προϊόντα προς επισκευή που λειτουργούν με καύσιμα (βενζινομηχανές, αγροτικά, πλυντικά, κ.λ.π.) θα πρέπει για λόγους ασφαλείας (απαίτηση των μεταφορικών και ασφαλιστικών εταιρειών) να παραδίδονται στη εταιρεία χωρίς καύσιμα. θα πραγματοποιειθούν τυχόν δοκιμές που απαιτούνται με δικά της καύσιμα, τα οποία και θα αφαιρεί προς της επιστροφής του προϊόντος.

5.
Οι εταιρίες έχουν οργανώσει στην Ελλάδα stock ενός μεγάλου αριθμού κινήσιμων ανταλλακτικών για τους περισσότερους τύπους μηχανημάτων που αντιπροσωπεύουν. Εάν παρόλα αυτά κάποιο ανταλλακτικό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, τότε φροντίζει για την εισαγωγή του και η επισκευή θα προχωρήσει με την παραλαβή του ανταλλακτικού. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει με επιπλέον χρέωση, την μεταφορά του ανταλλακτικού με courier, εάν και εφόσον ο κατασκευαστείς παρέχει αυτή την δυνατότητα. Για ανταλλακτικά μηχανημάτων ή εξαρτημάτων που αντιπροσωπεύονται από άλλες εταιρείες στη Ελλάδα (π.χ. κινητήρες) και αποτελούν μέρος ενός μηχανήματος ξένα, την ευθύνη παροχής τεχνικής εξυπηρέτησης με ανταλλακτικά και service έχει η αντίστοιχη αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για προμήθειες ανταλλακτικών που σταμάτησαν να παράγονται από τα αντίστοιχα εργοστάσια κατασκευής τους.

6.
Χρεώσει αποθήκευσης / Αζήτητα προϊόντα. Ο πελάτης οφείλει να παραλάβει το προϊόν μέσα σε 30 ημέρες από τη στιγμή που ειδοποιείται προς τούτο από την εταιρεία διαφορετικά επιβαρύνεται με έξοδα αποθήκευσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του εξαμήνου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χαρακτηρίσει το προϊόν ως «Αζήτητο» και πλέον δεν φέρει ευθύνη για την παράδοση του.

7.
Η πληρωμή των τιμολογίων επισκευής γίνονται με μετρητά στην παράδοση του επισκευασθέντος είδους. Του παρόντος όρου εξαιρούνται οι επίσημοι διανομείς της εταιρείας – εξουσιοδοτημένα καταστήματα μηχανημάτων και εργαλειών με τους οποίους μπορεί να έχει συμφωνηθεί διαφορετικός τρόπος πληρωμής για όλες τις συναλλαγές τους με την εταιρεία.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εάν η εντολή επισκευής γίνεται με αίτημα παροχής εγγύησης, τότε η εργασία του τεχνικού και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή παρέχονται δωρεάν στην πελάτη για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κατασκευαστής του μηχανήματος. Πέραν των ειδικών όρων που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής ανάλογα με τη φύση του μηχανήματος που παράγει, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι που ορίζονται από όλους ανεξαιρέτως τους κατασκευαστές μηχανημάτων και αφορούν όλα τα προϊόντα τους.


1.
Είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης του τιμολογίου αγοράς του πελάτη στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία του πελάτη, τα στοιχεία του διανομέα (καταστήματος πώλησης), η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος ή ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος (δεν υπάρχει ανάγκη αποστολής κάρτας εγγύησης , αρκεί η επίδειξη του παραστατικού αγοράς).

2.
Η αποκατάσταση βλάβης γίνεται στο Τμήμα Service της εταιρείας, όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την διάγνωση, επισκευή και δομική του προϊόντος. Η προσκόμιση και η παραλαβή του προϊόντος είναι ευθύνη του πελάτη. Στην περίπτωση εγκατεστημένων μεγάλων μηχανημάτων για τα οποία είναι δυσχερής η μεταφορά τους στην εταιρεία (π.χ. κοχλιοφόροι, αεροσυμπιεστές) είναι δυνατή η επίσκεψη τεχνικού μας για έλεγχο ή επιτόπου επισκευή (εάν είναι εφικτή) στην έδρα του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή το κόστος μετάβασης (χρόνος και έξοδα μετακίνησης) του τεχνικού όπως επίσης και τυχόν μεταφορά (εάν τελικά απαιτηθεί μεταφορά στην εταιρεία) βαρύνουν τον πελάτη. Δεν θα χρεωθεί όμως ο πελάτης τις ώρες απασχόλησης του τεχνικού για την αποκατάσταση της βλάβης και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά. Στις περιπτώσεις που καλείται τεχνικός μας και δεν διαπιστώνεται πραγματική βλάβη ή διαπιστώνεται βλάβη που οφείλεται σε άλλες αιτίες π.χ. κακή εγκατάσταση και όχι σε ελάττωμα του μηχανήματος, τότε το συνολικό κόστος απασχόλησης του τεχνικού βαρύνει τον πελάτη.

3.
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από
Α) Πρόβλημα του δικτύου ηλεκτροδότησης ή άλλων πηγών τροφοδοσίας του μηχανήματος, β) κακή εγκατάσταση και σύνδεση, γ)ακατάλληλη χρήση, δ)λανθασμένο τρόπο λειτουργίας, ε) ελλιπής συντήρηση, στ)ακατάλληλο εξαερισμό, ζ) ακατάλληλο πρόσθετο εξοπλισμό που επηρεάζει τη λειτουργία του μηχανήματος, η) θραύση λόγω πτώσεως, θ) ζημίες από σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, κεραυνό, παγετό και γενικά από καταστάσεις ανωτέρας βίας, ατυχήματα και φυσικά φαινόμενα, ι) ζημιές από πρακτορεία μεταφορών (ευθύνη μεταφορέα).

4.
Η εταιρεία ευθύνεται για ζημιές στη μεταφορά όταν αυτή γίνεται με δικά της μεταφορικά μέσα. Για ζημιές που γίνονται από τα πρακτορεία μεταφορών του πελάτη θα πρέπει να απευθύνεται σε αυτά για την αποζημίωση του.

5.
Η Εγγύηση δεν καλύπτει α)καθαρισμό, συντήρηση, επίδειξη ή εκπαίδευση, β)μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά, γ)φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης,δ) μεταφορικά έξοδα, ε)βλάβη στον ηλεκτροκινητήρα ή σε λοιπά ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη, όταν οι βλάβες αυτές προέρχονται από εξωτερικές αιτίες (αυξομειώσεις τάσης δικτύων, πτώση φάσεως, κακή εγκατάσταση, χρήση γεννήτριας όπου δεν ενδείκνυται κ.λ.π.) εκτός εάν η βλάβη είναι αποτέλεσμα εμφανούς κατασκευαστικού ελαττώματος, στ) απαιτήσεις χρηματικής αποζημίωσης για ζημίες άμεσες ή έμμεσες προς οιανδήποτε, ζ)αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων, η) σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας λόγω εγγύησης δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μηχανήματος που καλύπτει η εγγύηση.

6.
Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν αποκατάσταση της βλάβης (ανταλλακτικά και εργασία) και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει την εταιρεία να αντικαταστήσει τη συσκευή.

7.
Η επισκευή εντός της περιόδου εγγύησης δεν παρατείνει τον αρχικό χρόνο εγγύησης.

8.
Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη αγοραστή.

Σημείωση: Στην περίπτωση που είναι αντικειμενικά δυσχερής η υπογραφής της παρούσης εντολής επισκευής είναι η προφορική συμφωνία δια τηλεφώνου.